The goings on in and around Bridgend

Galw hyfforddwyr syrffio - beth am dreulio’r haf ar y traeth eleni!

Ydych chi awydd treulio'r haf eleni ar lan y môr? Mae rhai o ddarparwyr gweithgareddau mwyaf blaenllaw Cymru yn chwilio am hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion i helpu i roi gwersi ar draethau hardd Baner Las De Cymru gydol tymor yr haf 2018.

Screen Shot 2018-04-24 At 11.28.59 

Mae darparwyr gweithgareddau o Borthcawl, sef Adventures Wales ac Ysgol Syrffio Porthcawl yn dymuno recriwtio hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion i helpu i ymdopi â'r llif mawr o bobl sydd eisiau dysgu syrffio yn un o gyrchfannau syrffio gorau'r DU yn ôl Lonely Planet a The Independent.

Mae'r gyrchfan yn cael trafferth ymdopi â'r cynnydd yn ei phoblogrwydd wrth i fwy a mwy o bobl ddarganfod ansawdd a chysondeb y tonnau a gaiff eu cynhyrchu yma. Mae Bae Rest ym Mhorthcawl yn draeth syrffio delfrydol gan ei fod yn codi'r ymchwyddiadau sy'n cael eu creu gan stormydd ym Môr Iwerydd.  Yr un ymchwyddiadau sy'n cyrraedd cyrchfannau syrffio sydd wedi ennill bri fel Cernyw a Dyfnaint, ond dim ond cwta ddwy awr i ffwrdd o Lundain yw Porthcawl, ac felly fe fyddwch chi yn y môr yn llawer cynt.

Mae Adventures Wales yn chwilio am hyfforddwr syrffio profiadol llawn-amser i roi gwersi ym mae Baner Las Bae Rest rhwng Mehefin ac Awst. Bydd y rhai sy'n dymuno ymgeisio am y swydd angen y cymwysterau canlynol: Dyfarniad Achub Bywyd NVBLQ cyfredol (neu gymhwyster cyfatebol) a Dyfarniad Hyfforddwr Syrffio Achrededig.

Os oes gennych chi'r profiad a'r cymwysterau perthnasol gallwch e-bostio CV byr at nigel@adventureswales.co.uk

Mae Ysgol Syrffio Porthcawl hefyd yn chwilio am hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion. Mae ysgol syrffio Porthcawl yn ymfalchïo yn ei strwythur gwersi blaengar ac wedi cael enw da fel ysgol syrffio o ansawdd rhagorol. Mae eu hathroniaeth yn ymwneud â chanolbwyntio ar ddysgu popeth y mae angen i chi ei wybod mewn un wers, ond bydd angen i chi ddod yn ôl i roi'r wybodaeth honno ar waith. 

Os ydych chi'n syrffiwr galluog a diddordeb gennych mewn dod yn hyfforddwr, bydd modd i chi ennill eich Dyfarniad Hyfforddwr Syrffio Achrededig wrth i chi wneud y swydd. Anfonwch CV byr at hugh@porthcawlsurf.co.uk 

Coastal Heroes: An interview with Chris Missen

For the next in our series of interviews with Bridgend County's Coastal Heroes we speak to the RNLI's Chris Missen about his bronze medal for Gallantry and how he juggles working at the RNLI with owning a chip shop.

Screen Shot 2018-04-12 At 16.57.05

Could you start by telling me how you got involved with the RNLI?
My family has always been involved with the charity so I'd wanted to join from an early age. My Auntie and uncle were members of the crew and my brother is too. You have to be 17 to join the lifeboat crew so it was the first thing I did on my 17th birthday!
 
You've received the RNLI bronze medal for Gallantry - looking back, which rescue have you felt most proud to be a part of? 
It's got to be that one. I was employed with the National Flood Rescue Team at the time in Basingstoke and we were called out to a lady who had been trapped in the flood. It was the one rescue I thought we'd pushed our luck and to be honest I thought we weren't going to come out. But to have a woman turn around and say you had given her son his Christmas back is quite special. That one really stands out and reminds me why I do the job. There isn't a feeling like it to know you've bought someone back from the verge of death and I feel very lucky to be able to do what I do.
 
What goes through your mind when you're responding to an incident like that?
When you're responding to an incident you don't have time to think or worry about anything else. You are completely focussed on getting the job done to achieve the best outcome possible. But it really helps to have a big support network around you - I'm lucky that I have so many family members in the team, but as a crew we treat everyone like family - as cheesy as it sounds! If you need help with anything the crew will always be there.

What does it take to become an RNLI lifeboat crew? Fitness tests/first aid?
From joining, it's a continual assessment of your dedication and abilities. For the first six months the most dangerous thing you'll touch is a hose pipe, but it's an important period to prove your commitment to the team. Now, we train every Wednesday night and Sunday morning to make sure we are prepared for anything that comes our way. We also have station cleaning and kit checks which keep us busy.
 
What does a typical day look like for you?
My days can vary quite a lot. I've got my own chip shop (The Boathouse Fish Bar in Porthcawl) and I'm also a traffic police officer. It's pretty full on! Depending on my policing shift I will work in the chip shop during the day. That's fine if I get called out because the shop is not far from the lifeboat station. It gets a little more complicated when I'm policing as it depends how many officers are on duty at the time to cover.
 
How do you juggle such a busy schedule with full time work?
As a shift worker, it's a lot easier for me to juggle my work with the lifeboat than it is for some. We get around 100 call-outs a year so for those with more restricted jobs that can be quite disruptive to work.
 
When do you get the majority of your incidents?
Our busiest time tends to be the summer time, but it all depends on the tide. Porthcawl and the Bridgend area has the second biggest tidal range in the world, so if people have gone for a walk when the tide's coming in and got cut off, that's when we get the call.  Our last call out was at about 11pm when a teenagers lost track of the tide and got cut off - it can happen to anyone.
 
What do you love about the beaches around Bridgend?
I love the fact that wherever you are, within 10-15 minutes you can be on beautiful sandy beaches with the waves crashing around you. It's awesome. I think it's amazing that you can be on the countryside and still be a stone's throw from stunning beaches. That's something I think is really unique.

What do you do in your spare time?
Lifeboats are my free time really! I've got my own little boat so I love pottering around in the new porthcawl marina and checking out all the other little boats. I think it's beautiful and a fantastic new asset to Bridgend.
 
Lastly, what advice would you give to people hoping to stay safe at sea this summer?
Always go to a lifeguarded beach and if they are not on duty at the time then always let someone know where you are and ask them to look out for you. https://rnli.org/safety

Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Chris Missen

Ar gyfer y nesaf yn ein cyfres o gyfweliadau ag Arwyr Arfordirol Sir Pen-y-bont ar Ogwr, rydyn ni'n sgwrsio â Chris Missen o'r RNLI am ei fedal efydd am Ddewrder a sut mae'n jyglo gweithio i'r RNLI a bod yn berchen ar siop sglodion. 

Screen Shot 2018-04-12 At 16.57.05

Allech chi ddechrau drwy ddweud wrthyf fi sut gwnaethoch chi ddechrau ymwneud â'r RNLI?
Mae fy nheulu wedi bod yn ymwneud â'r elusen erioed, felly roeddwn i'n dymuno ymuno o oedran cynnar. Roedd fy modryb a fy ewythr yn aelodau o'r criw, ac mae fy mrawd yn aelod hefyd. Mae'n rhaid i chi fod yn 17 oed i ymuno â chriw y bad achub, felly dyna'r peth cyntaf wnes i ar fy mhen-blwydd yn 17!

Rydych chi wedi derbyn medal efydd yr RNLI am Ddewrder - wrth edrych yn ôl, pa ddigwyddiad achub ydych chi wedi teimlo'n fwyaf balch o fod yn rhan ohono?
Mae'n rhaid iddo fod yr un yna. Roeddwn i'n cael fy nghyflogi gan y Tîm Cenedlaethol Achub o Lifogydd yn Basingstoke ar y pryd, ac fe gawsom ein galw allan at ddynes a oedd wedi'i dal yn y llifogydd. Dyna'r un achos lle roeddwn i'n meddwl ein bod ni wedi mentro'n lwc ac i fod yn onest, roeddwn i'n credu na fydden ni'n dod allan ohoni. Ond pan fydd dynes yn dweud eich bod chi wedi rhoi'r Nadolig yn ôl i'w mab, wel, mae hynny'n eithaf arbennig. Mae'r enghraifft honno'n sefyll allan go iawn, ac yn fy atgoffa i pam rwy'n gwneud y gwaith. Does dim byd tebyg - gwybod eich bod wedi achub rhywun a oedd ar fin marw. Rwy'n teimlo'n ffodus iawn fy mod yn cael gwneud yr hyn rwy'n ei wneud.

Beth sy'n mynd drwy eich meddwl pan fyddwch chi'n ymateb i ddigwyddiad fel yna?
Pan fyddwch chi'n ymateb i ddigwyddiad, does gennych chi ddim amser i feddwl na phoeni am unrhyw beth arall. Rydych chi'n canolbwyntio'n llwyr ar wneud y gwaith a sicrhau'r canlyniad gorau posib. Ond mae cael rhwydwaith cefnogi mawr o'ch cwmpas chi'n helpu. Rwy'n ffodus am fod cynifer o aelodau fy nheulu yn y tîm, ond fel criw, rydyn ni'n trin pawb fel teulu - er mor gawslyd mae hynny'n swnio! Os oes angen help arnoch gydag unrhyw beth, mae'r criw bob amser yno.

Beth sy'n ofynnol i ddod yn aelod o griw bad achub yr RNLI? Profion ffitrwydd / cymorth cyntaf?
O'r cyfnod pan fyddwch yn ymuno, bydd eich gallu a'ch ymrwymiad yn cael eu hasesu'n barhaus. Pibell ddŵr yw'r peth peryclaf y byddwch chi'n cael ei gyffwrdd am y chwe mis cyntaf, ond mae'r cyfnod hwn yn bwysig er mwyn profi eich ymrwymiad i'r tîm. Nawr, rydyn ni'n hyfforddi bob nos Fercher a bob bore dydd Sul i wneud yn siŵr ein bod ni'n barod ar gyfer unrhyw beth sy'n dod i'n rhan. Rydyn ni hefyd yn gwirio'r cit ac yn glanhau'r orsaf, sy'n ein cadw ni'n brysur.

Disgrifiwch ddiwrnod nodweddiadol i chi?
Gall fy niwrnodau amrywio'n fawr. Mae gen i fy siop sglodion fy hun (The Boathouse Fish Bar, Porthcawl) ac rwyf hefyd yn swyddog heddlu traffig. Mae'n eithaf prysur rhwng popeth! Yn dibynnu ar fy sifft gyda'r heddlu, byddaf yn gweithio yn y siop sglodion yn ystod y dydd. Mae'n iawn os byddaf yn cael fy ngalw allan bryd hynny oherwydd nad yw'r siop yn rhy bell o orsaf y bad achub. Mae'n gallu bod rhywfaint yn fwy cymhleth pan fyddaf yn gweithio i'r heddlu, gan ei fod yn dibynnu ar sawl swyddog heddlu sydd ar ddyletswydd ar y pryd.

Sut ydych chi'n jyglo amserlen mor brysur a gwaith llawn amser? 
Gan fy mod i'n gweithio sifftiau, mae'n llawer haws i mi jyglo fy ngwaith gyda'r bad achub nag yw hi i rai. Rydyn ni'n cael ein galw allan tua 100 o weithiau bob blwyddyn, felly gall hynny amharu cryn dipyn ar waith y rheini sydd â swyddi mwy cyfyngedig.

Pryd mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau?
Yr haf yw'r amser prysuraf fel rheol, ond mae'n dibynnu'n llwyr ar y llanw. Mae'r amrediad llanw ail fwyaf yn y byd yn ardal Porthcawl a Phen-y-bont ar Ogwr, felly os bydd pobl wedi mynd am dro pan fydd y llanw'n dod i mewn, ac yn cael eu dal, dyna pryd fyddwn ni'n cael ein galw. Y tro diwethaf i ni gael ein galw oedd tua 11pm pan oedd person ifanc yn ei arddegau wedi colli cyfrif o'r llanw ac wedi cael ei ddal - gall ddigwydd i unrhyw un.

Beth ydych chi'n ei hoffi am y traethau yng nghyffiniau Pen-y-bont ar Ogwr?
Rwyf wrth fy modd â hyn - ble bynnag rydych chi, gallwch chi fod ar draethau tywod hardd gyda'r tonnau'n taro o'ch cwmpas o fewn 10-15 munud. Mae'n wych. Rwy'n credu ei bod yn anhygoel y gallwch fod yng nghefn gwlad ac o fewn tafliad carreg i draethau trawiadol hefyd. Mae hynny'n rhywbeth sydd wir yn unigryw yn fy marn i.

Beth ydych chi'n ei wneud pan fyddwch yn rhydd? 
Badau achub sy'n mynd â fy amser rhydd mewn gwirionedd! Mae gen i fy mad bychan fy hun, ac rwyf wrth fy modd yn stwna ym marina newydd Porthcawl yn edrych ar yr holl fadau bychan eraill. Mae'n hyfryd yn fy marn i, ac yn ased newydd arbennig i Ben-y-bont ar Ogwr.  

I gloi, pa gyngor fyddech chi'n ei roi i bobl sy'n gobeithio cadw'n ddiogel yn y môr yr haf hwn?
Ewch ar draeth lle mae achubwr bywydau bob amser, ac os nad oes unrhyw un ar ddyletswydd ar y pryd, rhowch wybod i rywun lle rydych chi a gofyn iddyn nhw gadw llygaid allan amdanoch chi. https://rnli.org/safety

Porthcawl Jazz & Blues Festival

It's nearly time for Porthcawl's annual Jazz and Blues Fest, the show stoppingly energetic weekend festival which guarantees toes to tap! From its star studded line up to how best to get there, here's all the information you'll need to ensure you don't miss a thing on the big weekend.

23244138_1448412955212149_9095857099777979658_n

What? Porthcawl's annual Jazz and Blues festival, to be held over three musical days. Listen to your favourite artists by purchasing a selection of day and evening tickets or head to the fringe to pick up some sweet sounds and explore the jazz market.
Where? Porthcawl Grand Pavilion, Esplanade, Porthcawl, CF36 3YW
When? Friday 13th - Sunday 15th April.

Feel Good Friday, 13th April
Listen to the sweet sounds of the Bossa Nova Quartet 'Ocaso', the Brazilian, Portuguese and Welsh band which will be helping the crowds chill out on the Friday.
Friday 13th, Tickets £9

A Day of Jazz, 14th April
Enjoy a a full day of jazz on the Saturday with acts The Rumblestrutters, Greg Carley, Afternoon in Paris, Donnie Joe's American Swing, Steve Doolan Quartet, Liberty Street Jazz Band and Welsh Guitar Duo to look out for. To make the most of the sensational lineup, stick around for evening headliner, Darius Brubeck Quartet featuring Dave O'Higgins, who together, have been hailed one of the best jazz partnerships in the UK.
Saturday 14th April, Jazz Day Tickets £30, Darius Brubeck Tickets £20

Sunday Blues, 15th April
Embrace the Sunday Blues and experience sweet sounds of the Blues Sisters, Sicknote Steve, Mellow Down Easy, Liam Ward Band, Keith Christmas, Bay Rum Hounds, Liam Ward Band and Welsh Guitar Duo in a day brimming with bluesy notes.
Sunday 15th April  Day Tickets £15. Fringe tickets from £7.50

You can buy all tickets to the Porthcawl Jazz and Blues Festival here: http://porthcawljazzandblues.co.uk Tickets from £7.50

Gŵyl Jazz a Blŵs Porthcawl

Mae bron yn amser am Ŵyl Jazz a Blŵs flynyddol Porthcawl, y penwythnos egnïol a gwefreiddiol sy'n siŵr o wneud i chi dapio eich traed! O'r arlwy llawn sêr i sut i gyrraedd yno, dyma'r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen i wneud yn siŵr nad ydych chi'n colli dim byd yn ystod y penwythnos mawr.

23244138_1448412955212149_9095857099777979658_n

Beth? Gŵyl Jazz a Blŵs flynyddol Porthcawl, i'w chynnal dros dridiau cerddorol. Cyfle i glywed eich hoff artistiaid drwy brynu detholiad o docynnau dydd a nos neu fynd i'r cyrion i wrando ar seiniau melys ac archwilio'r farchnad jazz.
Ble? Pafiliwn Mawr Porthcawl, Yr Esplanade, Porthcawl, CF36 3YW
Pryd? Dydd Gwener 13eg - Dydd Sul 15fed Ebrill.

Gwenwch Mae'n Ddydd Gwener, 13eg Ebrill
Cyfle i wrando ar seiniau melys y Pedwarawd Bossa Nova 'Ocaso', y band Brazilaidd, Portiwgeaidd a Chymreig a fydd yn helpu'r dorf i ymlacio ar y nos Wener.
Nos Wener 13eg, Tocynnau £9

Diwrnod o Jazz, 14eg Ebrill
Cyfle i fwynhau diwrnod yn llawn jazz ar y dydd Sadwrn gyda'r Rumblestrutters, Greg Carley, Afternoon in Paris, Donnie Joe's American Swing, Pedwarawd Steve Doolan, Band Jazz Liberty Street a Deuawd Gitâr o Gymru i gadw llygad amdanyn nhw. I gael y gorau o'r arlwy wych, arhoswch i glywed y band sy'n cloi'r noson, Pedwarawd Darius Brubeck gyda Dave O'Higgins, sydd, gyda'i gilydd, wedi'u canmol fel un o'r partneriaethau jazz gorau yn y DU. 
Dydd Sadwrn 14eg Ebrill, Diwrnod Jazz Tocynnau £30, Tocynnau Darius Brubeck £20

Blŵs Dydd Sul, 15fed Ebrill
Barod am y Blŵs ar y dydd Sul a chyfle i glywed seiniau melys Blues Sisters, Sicknote Steve, Mellow Down Easy, Liam Ward Band, Keith Christmas, Bay Rum Hounds, Liam Ward Band a Deuawd Gitâr o Gymru mewn diwrnod yn llawn nodau blws. 
Dydd Sul 15fed Ebrill Tocynnau Dydd £15. Tocynnau'r cyrion o £7.50

Mae posib prynu holl docynnau Gŵyl Jazz a Blŵs Porthcawl yma: http://porthcawljazzandblues.co.uk Tocynnau o £7.50