Dewiswch eich Diwrnod Perffaith

Nawr eich bod wedi gwylio detholiad o Ddiwrnodau Perffaith ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dyma'ch cyfle chi i ennill eich hoff brofiad! 

Y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw dweud wrthym am eich Diwrnod Perffaith chi yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. A ydych chi eisoes wedi beicio ar lwybrau Darren Fawr neu wedi dringo'r "Big Dipper"? Efallai mai rhywbeth hollol wahanol oedd eich Diwrnod perffaith chi? Beth bynnag oedd hwnnw, hoffem gael clywed amdano. 

Sut i Bleidleisio

Dewiswch pa 'Ddiwrnod Perffaith' yw eich ffefryn o'r dewisiadau isod a gallech fod yn syrffio tonnau, chwarae golff ar un o gyrsiau gorau'r byd neu'n mwynhau therapi siopa hamddenol mewn dim o dro! Neu gallech fod yn mwynhau eich Diwrnod Perffaith eich hun.

Yn anffodus, dim ond unwaith y cewch roi cynnig arni, felly dywedwch wrthym am eich Diwrnod Perffaith yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr oherwydd gallech fod yn seren eich fideo eich hun drwy wneud gweithgareddau tebyg neu rai gwahanol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn pleidleisio dros un o'r fideos trwy glicio'r botwm wrth y teitl.

Gweler isod am fwy o delerau ac amodau.


Voting Form
 
 
 
 
 
Ffrind Gorau Dyn
Taith Gerdded a The
Y Ganolfan Antur!
Syrffio Tonau Cymru!
Mwd a Mynyddoedd!
Clybiau, Dillad a Choffi
Diwrnod Allan i’r Merched
Henry a Jimmy yn mynd i'r traeth

Please input the characters from the green box into the text box below. Please note that this is case sensitive.

 

 1. Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed, ac ni chânt fod yn gweithio (na bod yn aelodau o deulu pobl sy'n gweithio) yn yr adran sy'n hyrwyddo'r gystadleuaeth, y sefydliad(au) sy'n cynnig y wobr nac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.
 2. Cynhelir y gystadleuaeth gan adrannau Cefn Gwlad a Thwristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 3. Ceir ymgeisio yn y gystadleuaeth AM DDIM a chaniateir i un person wneud 1 cais bob mis.
 4. Bydd enillwyr yn cael eu dewis drwy ddefnyddio'r profiad Diwrnod Perffaith a'r llun Diwrnod Perffaith yr ydych yn eu cynnwys gyda'ch cais.
 5. Gellid dewis mwy nag 1 enillydd bob mis yn ddibynnol ar ansawdd y profiadau Diwrnod Perffaith a dderbynnir bob mis.
 6. Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis yn ystod wythnos gyntaf y mis canlynol.
 7. Mae'n rhaid derbyn pob cais ar gyfer cystadleuaeth mis Ionawr erbyn y dyddiad cau sef 31 Ionawr 2014
 8. Ni dderbynnir prawf cwblhau fel tystiolaeth o wneud cais. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n mynd ar goll.
 9. Yr unigolion sy'n cynnal y gystadleuaeth fydd yn dyfarnu'r wobr i'r enillydd.
 10. Ni cheir trosglwyddo'r wobr. Ni chynigir arian parod yn hytrach na'r wobr.
 11. Mae'r dyddiadau yn ddibynnol ar yr hyn sydd ar gael gan y sefydliad sy'n cynnig y wobr
 12. Mae'r enillydd yn cytuno y ceir defnyddio ei enw/ei henw a'r lluniau/fideo ar gyfer cyhoeddusrwydd yn y dyfodol.
 13. Mae'r enillydd yn cytuno i ganiatáu i fideo gael ei wneud o'r Diwrnod Perffaith i'w ddefnyddio wrth farchnata'r lleoliad yn y dyfodol.
 14. Cyhoeddir enwau'r enillwyr ar y wefan hon ar ôl y dyddiad cau.
 15. Mae penderfyniad y Beirniad yn derfynol ac ni fyddwn yn cynnal unrhyw drafodaeth á'r cystadleuwyr.
 16. Mae'r bobl sy'n cynnal y gystadleuaeth yn cadw'r hawl i newid y gwobrau/gwyliau a gynigir neu gynnwys y gwobrau/gwyliau.
 17. Y gwobrau fydd:  2 noson gwely a brecwast i 2 o bobl mewn llety Croeso Cymru yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr a bydd y llety'n dibynnu ar y Diwrnod Perffaith a ddewiswyd. Mae'n rhaid cymryd y gwyliau diwrnod perffaith o fewn 1 mis i'r dyddiad o gael gwybod eich bod wedi ennill. Mae'r holl wyliau, prydau bwyd a gweithgareddau yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael.
 18. Ni cheir cymryd gwyliau ar nac yn ystod penwythnosau gŵyl banc.
 19. Byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion y wobr a'r gweithgareddau ac yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ynglŷn â sut y bydd eich profiad Diwrnod Perffaith yn cael ei ffilmio.
 20. Mae'n rhaid treulio eich gwyliau Diwrnod Perffaith o fewn ffiniau Sir Pen-y-bont ar Ogwr, yn y Deyrnas Unedig.
 21. Nid yw cludiant wedi ei gynnwys. Dylai'r enillwyr wneud eu trefniadau eu hunain i deithio i'r gwyliau ac yn ôl adref.
 22. Mae'r wobr fel a nodir. Mae'n rhaid talu unrhyw gostau eraill cyn gadael neu ar ddiwedd y pryd/gweithgaredd.
 23. Trwy ymgeisio yn y gystadleuaeth hon rydych yn cytuno i'r Telerau a'r Amodau hyn.Captial Region Tourism

Join us on Facebook
Search

Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
Sign up for news letter   Sign up for SMS Updates  
Unsubscribe from SMS alerts